Verantwoord ondernemen

Onze planeet staat voor vele uitdagingen die onze gemeenschappelijke aandacht verdienen. We moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen voor de impact die we samen hebben op de aarde, om van de wereld een fijne plek te maken.

CSR-folder

Duurzame producten

Wij geloven in klassiek design en kwaliteitsproducten, een concept dat nooit uit de mode gaat. Kwaliteit is een prima manier om langdurig gebruik en duurzame consumptie te garanderen.

Het is van zeer groot belang dat alle Texet producten veilig zijn en geen gevaarlijke stoffen bevatten.

Alle leveranciers van Texet moeten voldoen aan de vereisten in onze Restricted Substance List. Die lijst is opgesteld conform wettelijke voorschriften als REACH, maar houdt ook rekening met sectornormen en -aanbevelingen. Onze vereisten zijn dan ook vaak strenger dan de toepasselijke wetgeving.

Wij zijn lid van de Swedish Chemicals Group en ontvangen zo de recentste informatie over wetgevende initiatieven en ontwikkelingen op het gebied van chemische stoffen. Op basis van deze informatie kunnen wij actief werken aan het verminderen en vervangen van de chemische stoffen die we gebruiken, in overeenstemming met de beste beschikbare technieken.

 

Betere arbeidsvoorwaarden

Wij zijn ons bewust van de grote verantwoordelijkheid waarmee het aankopen van goederen in landen met andere wetgevingsgewoonten en arbeidsomstandigheden gepaard gaat. Wij moeten erop toezien dat onze leveranciers in hun activiteiten zowel de plaatselijke regels als de internationale verdragen inzake mensenrechten naleven. Ook op dat vlak vergt succes toewijding en enig geduld. Veel van de kwesties waarmee wij te maken krijgen, zijn wereldwijde problemen als armoede en ontoereikende welzijnsvoorzieningen. Voor dit soort sociale wanverhoudingen bestaan geen snelle, simpele oplossingen.

Wij achten het van cruciaal belang om ter plaatse aanwezig te zijn. Daarom hebben wij plaatselijke kantoren in Azië die instaan voor de dagelijkse activiteiten rond leveranciersaudits, monitoring en dialoog. Onze medewerkers Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zijn onderlegd in de arbeidsvoorwaarden en milieuaspecten in de productievestigingen. Hun werk vormt de speerpunt van de ontwikkelingen.

Wat verwachten wij van onze leveranciers op het vlak van arbeidsvoorwaarden?

Texet hanteert de BSCI Code of Conduct, die gebruikt wordt door leden van het BSCI (Business Social Com­pliance Initiative). De code omvat vereisten inzake minimumloon, werkuren en het verbod op kinderarbeid, naast een reeks andere vereisten gebaseerd op internationale verdragen. Dit zijn onze belangrijkste vereisten voor alle leveranciers. We hebben er ons ten opzichte van BSCI ook toe verbonden de activiteiten van onze leveranciers te laten controleren door externe, onafhankelijke auditeurs. We beschouwen het uitvoeren van zowel externe als interne audits als een kwaliteitsgarantie.

Een BSCI-verslag is geen certificaat. Het is een hulpmiddel dat verantwoordelijke merken kunnen gebruiken in het kader van systematische controle en de verbetering van procedures. Ook bij de beste leverancier kunnen soms fouten vastgesteld worden. De naleving van de voorschriften op het gebied van verantwoord ondernemen moet gecontroleerd worden en opgenomen worden in een beheersysteem.

Via BSCI kunnen merken ook samenwerken. Vandaag zijn meer dan 1300 bedrijven over de hele wereld aangesloten bij BSCI. Zo kunnen we onze stem luider doen klinken en invloed uitoefenen op de sociale dialoog.

New Wave Group, ons moederbedrijf, is een van de ondertekenaars van het baanbrekende Accord on Fire and Building Safety (Overeenkomst inzake brandveiligheid en de veiligheid van gebouwen) in Bangladesh. De overeenkomst is een bindend contract tussen merken, internationale en plaatselijke vakorganisaties en ngo’s. Ze is erop gericht van alle kledingfabrieken in Bangladesh veilige werkplekken te maken. Dit omvat o.a. een programma van veiligheidsinspecties en de afspraak erop toe te zien dat de nodige reparaties en renovaties uitgevoerd worden. De overeenkomst is een uniek initiatief dat een beduidende impact zal hebben op het dagelijkse leven van miljoenen textielarbeiders in Bangladesh. Wij zijn trots dat we deel uitmaken van dit project.

 

Kinderarbeid en armoede

Vandaag leven ca. 1 miljard mensen in extreme armoede, een verpletterend cijfer dat onaanvaardbaar is voor ons in ons streven naar een duurzame samenleving. Extreme armoede staat in verband met alle grote vraagstukken van onze wereld en dwingt mensen tot onmogelijke keuzes tussen voedsel, geneesmiddelen, huisvesting en onderwijs. Armoede ligt vaak aan de basis van wereldwijde problemen als kinderarbeid en het niet kunnen uitoefenen van fundamentele rechten.

Hand in Hand bestrijdt armoede met ondernemerschap. De organisatie wil 10 miljoen banen scheppen voor sommige van de armste mensen ter wereld. De geïntegreerde aanpak van Hand in Hand omvat onderwijs en opleidingen voor vrouwen, de effectieve uitroeiing van kinderarbeid, schoolplicht en milieuprogramma’s met focus op afvalbeheer, waterzuivering en biogas. Bij deze inspanningen worden hele gemeenschappen betrokken, wat maakt dat Hand in Hand een unieke impact heeft op het inkomen van alle mensen in een dorp.

Tot nu toe heeft Hand in Hand 1,7 miljoen banen gecreëerd en tegen het huidige tempo komen er elke dag 1000 nieuwe bij. Texet steunt Hand in Hand met de middelen om drie dorpen te laten deelnemen aan het project. Onze dorpen liggen in de textielstreek Tamil Nadu in Zuid-India.

 

Meer over het milieu

Texet heeft twee kernstrategieën om de milieu-impact te verkleinen en onze broeikasgasuitstoot te verminderen. Om te beginnen moeten we invloed uitoefenen op de transportbedrijven waarmee we werken. Door ons aan te sluiten bij de Clean Shipping Index willen we de rederijen ertoe aanzetten schonere schepen te gebruiken, door een rangschikking op te stellen van de best presterende schepen. Onze bedrijvengroep werkt samen met sommige van de grootste transportbedrijven op de markt, die allemaal milieuprogramma’s ingevoerd hebben voor hun activiteiten.

Ten tweede streven we er permanent naar onze interne logistiek en werkmethodes te verbeteren. Binnen onze groep combineren we de transportopdrachten zo veel mogelijk. Dat is niet alleen beter voor het milieu, het helpt ons ook onze activiteiten te stroomlijnen.

Recycleren voor een duurzame samenleving

Afval inzamelen en recycleren is een prachtige manier om de milieu-impact te verkleinen en een kringloopbeweging tot stand te brengen. Texet accepteert zijn verantwoordelijkheid als producent en levert daar waar we actief zijn een financiële bijdrage aan de inzamelsystemen. Het Groene Punt-logo geeft aan dat wij via een Producer Responsibility Organization bijdragen tot de selectieve inzameling, sortering en recyclage van verpakkingen.

 

Neem om meer te vernemen over onze inspanningen in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een kijkje op www.nwg.se